Structuurplan

Het Structuurplan IJsclub Losser dat als bijlage is toegevoegd, is oorspronkelijk gebaseerd op het in 1990 vastgestelde structuurplan van de IJsclub Losser en op het Jeugdbeleidsplan (1998) en is de opvolger van het Beleidplan wat laatstelijk is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 2006. De naam is gewijzigd omdat er een afzonderlijk Beleidsplan door het bestuur is vastgesteld met daarin opgenomen diverse beleidsvoornemens van de ijsclub voor de komende jaren. Het voorliggende structuurplan gaat meer in op allerlei bestaande structuren en (spel)regels binnen de vereniging. Sinds de 1e vaststelling van het voormalige Beleidsplan en nu Structuurplan in de algemene ledenvergadering van 2001 hebben er meerdere wijzigingen en aanvullingen op dit plan plaats gevonden. Deze wijzigingen en aanvullingen zijn integraal opgenomen in het nu voorliggende document. De bedoeling van dit structuurplan is duidelijkheid te realiseren ten aanzien van:

  • De doelstellingen van de IJsclub Losser;
  • De bestuurlijke organisatiestructuur;
  • De technische organisatiestructuur;
  • De geldende regels;
  • Diverse voor de vereniging van belang zijnde relaties en onderwerpen.


In zijn algemeenheid dient verder gesteld te worden dat daar waar dit beleidsplan niet in voorziet beslist wordt door het Algemeen Bestuur.

Het structuurplan vormt op onderdelen een afgeleide van de Statuten, waarvan akte is verleden op 06-08-1981 bij notariskantoor Mulder te Dalfsen, en wordt als zodanig door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Daar waar in het Structuurplan wordt afgeweken van de Statuten zal dit uitdrukkelijk vermeld worden. In die gevallen zal echter het Structuurplan de actuele gang van zaken aangeven. Alle wijzigingen en aanvullingen, waartoe door het Bestuur in de loop van het seizoen wordt besloten, worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter definitieve vaststelling voorgelegd.

 

Bijlagen:

Structuurplan